Thư Mời Dự Lễ Phật Đản, ngày 1 tháng 5 2022
Buddha Birthday Grand Ceremony, 05/01/2022