Notifications

Chùa Sinh Hoạt Trở Lại
All worship events resumed

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo
 
Hệ thống ống nước bị bể đã được sửa hoàn tất. Bắt đầu Chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng đã sinh hoạt lại.
 
Kính thông báo đến tất cả quý vị Phật tử tường tri.

 
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM