Tu Bát Quan Trai ngày 15 tháng 7 2023
Uposatha on 7/15/2023

Video: Khóa Tu Bát Quan Trai – Hòa Thượng Thích Từ Hạnh (15/7/2023)

Video: Phật Pháp Vấn Đáp – Hòa Thượng Thích Từ Hạnh (15/7/2023)