About (Giới thiệu)

*Please scroll down for English*

Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng một ngôi Tam Bảo đầu tiên ở Cypress, Texas, vùng ngoại ô Houston.
Ni Sư Thích Nử Diệu Trường là người đầu tiên khai sơn năm 1996 và đặt tên Từ Bi Đạo Tràng có nghĩa là: “Lòng từ mẫu hằng vì muôn vật, Tâm Bi nguyện cứu khổ quần sanh; hai chữ Từ Bi làm tiêu tan các niềm tội lỗi , một câu niệm Phật thoát khỏi vạn nghiệp oan khiên.”

Tháng Bảy năm 1996, Tỳ kheo Thích Phước Tâm về trụ trì và đổi tên Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng.

Như một hành giả với phương châm, là phải thực hành đúng theo quy tắc giới luật được thành lập ra của Đức Phật: Chuyên trì các giới luật và tâm phải luôn thanh tịnh và tỉnh thức như Tâm của Đức Phật, nghiên cứu những lời dạy, nhằm phổ biến các nguyên tắc thực sự của Phật giáo trên mọi lĩnh vực.

Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng chỉ là một trường học Phật giáo rất nhỏ bé. Bởi vì Đạo Phật là Đạo của Trí Tuệ và Từ Bi. Học Phật Pháp và thực hành điều Đức Phật dạy để biết sống tỉnh thức, biết nhận chân sự thật, để có thể sống hòa hợp an vui, mang lại niềm vui cho những người thân và mọi người chung quanh.  Để phát huy và duy trì văn thể mỹ của Việt Nam, Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng có chương trình giảng dạy ngôn ngữ Việt Nam, dạy thể dục võ thuật Vovinam, và gia đình Phật giáo “Từ Bi” cho tất cả các trình độ và lứa tuổi.

Mong cho tất cả chúng sanh,
tâm thanh tịnh của chúng tôi đồng như một và với ánh sáng rực rở.
Chia sẻ các niềm tươi thắm của hòa bình,
với tâm lòng tốt nhứt, huy hoàng và tươi sáng.


Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng is the First Vietnamese Buddhist Temple in Cypress, Texas just outside the Houston city limits.

Venerable Master Thích Nu Dieu Truong founded the temple in 1994, and named it Từ Bi Đạo Tràng, which means: “The spirit of Buddha is of great loving kindness and compassion, saving all people by any and all means. The great compassion of the spirit is empathetic; the spirit is ill with the illness of people, to suffer with their suffering.”

In July of 1996 Venerable Thích Phước Tâm changed the temple’s name to Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng.

Members honor the rules and practices established by the Buddha: Observe the precepts and being mindful of the Buddha, study the teachings, seek to disseminate the true principles of Buddhism to all areas. Thich Phuoc Tam and Buddhist Followers continuously work on improving the Temple to be stronger day by day.

Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng is a small school that teaches all aspects of Buddhism and discourages doctrinal study, while some regard doctrinal study as essential practice. To promote ethics based education, we have Vietnamese language classes, Vovinam Martial Arts and Fitness Academy, along with the Buddhist Young Association.

May every living being,
Our minds as one and radiant with light.
Share the fruits of peace,
With hearts of goodness, luminous and bright.