Events (Ngày lễ) 2021

Lịch Sinh Hoạt Chủ Nhật Năm 2024 Giáp Thìn

Sunday Prayers

 • 10:45 giờ sáng-Tụng Kinh (10:45AM-Prayers)
 • 11:15 giờ sáng-Thuyết Pháp (11:15AM-Dharma Session)
 • 12:15 giờ trưa-Ngọ trai (12:15PM-Lunch)
NGÀY
  date
CHƯƠNG TRÌNH 
  program
Tháng 2
February
Chủ Nhật 02/04/2024
25/12/Quý Mão
Lễ Cúng Tất Niên
End of Lunar Year Prayer
Thứ Sáu 02/09/2024
30/12/Quý Mão
Lễ Đón Giao Thừa
New Lunar Year Ceremony
Thứ Bảy 02/10/2024
01/01/Giáp Thìn
Lễ Vía Phật Di Lặc và Khai Đàn Dược Sư
Maitreya and Bhaiṣajyaguru Buddha Lights Ceremony
Chủ Nhật 02/11/2024
02/01/Giáp Thìn
Khóa Lễ Cầu An
Peace Prayer
Chủ Nhật 02/25/2024
16/01/Giáp Thìn
Cúng Rằm Thượng Nguyên
Mid-Januray Offering
Tháng 3
March
Thứ Bảy 03/02/2024
22/01/Giáp Thìn
Đi Hành Hương
New Year Pilgrimage
Chủ Nhật 03/24/2024
15/02/Giáp Thìn
Lễ Vía Quán Thế Âm Đản Sinh
Avalokitesvara Birthday Ceremony
Tháng 5
May
Chủ Nhật 05/12/2024
05/04/Giáp Thìn
Đại Lễ Phật Đản
Gautama Buddha Birthday Grand Ceremony
Tháng 7
July
Chủ Nhật 07/14/2024
09/06/Giáp Thìn
Cúng Giỗ Sư Cô Diệu Trường
Monk Diệu Trường Memorial
Chủ Nhật 07/21/2024
16/06/Giáp Thìn
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo
Avalokitesvara Attainment Ceremony
Tháng 9
September
Chủ Nhật 09/01/2024
29/07/Giáp Thìn
Lễ Vu Lan
Ullambana Ceremony
Tháng 10
October
Chủ Nhật 10/20/2024
18/09/Giáp Thìn
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia
Avalokitesvara Consecrated Ceremony
Tháng 11
November
Chủ Nhật 11/17/2024
17/10/Giáp Thìn
Cúng Rằm Hạ Nguyên
Mid-October Offering
Tháng 12
December
Chủ Nhật 12/15/2024
15/11/Giáp Thìn
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
Amitabha Buddha Ceremony

Lịch Lạy Sám Hối Hàng Tháng Năm 2024

Monthly Penitent Prayers

 • 07:00 giờ tối-Tụng Kinh (07:00PM-Prayers)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Tư 01/10/2024
29/11/Quý Mão
Thứ Tư 01/24/2024
14/12/Quý Mão
Tháng 2
February
Chủ Nhật 02/04/2024
25/12/Quý Mão
Thứ Sáu 02/23/2024
14/01/Giáp Thìn
Tháng 3
March
Chủ Nhật 03/10/2024
01/02/Giáp Thìn
Chủ Nhật 03/24/2024
15/02/Giáp Thìn
Tháng 4
April
Chủ Nhật 04/07/2024
29/02/Giáp Thìn
Chủ Nhật 04/21/2024
13/03/Giáp Thìn
Tháng 5
May
Thứ Ba 05/07/2024
29/03/Giáp Thìn
Thứ Ba 05/21/2024
14/04/Giáp Thìn
Tháng 6
June
Thứ Tư 06/05/2024
29/04/Giáp Thìn
Thứ Tư 06/19/2024
14/05/Giáp Thìn
Tháng 7
July
Thứ Sáu 07/05/2024
30/05/Giáp Thìn
Thứ Sáu 07/19/2024
14/06/Giáp Thìn
Tháng 8
August
Chủ Nhật 08/04/2024
01/07/Giáp Thìn
Chủ Nhật 08/18/2024
15/07/Giáp Thìn
Tháng 9
September
Thứ Hai 09/02/2024
30/07/Giáp Thìn
Chủ Nhật 09/15/2024
13/08/Giáp Thìn
Tháng 10
October
Thứ Tư 10/02/2024
30/08/Giáp Thìn
Thứ Tư 10/16/2024
14/09/Giáp Thìn
Thứ Tư 10/30/2024
28/09/Giáp Thìn
Tháng 11
November
Thứ Năm 11/14/2024
14/10/Giáp Thìn
Tháng 12
December
Chủ Nhật 12/01/2024
01/11/Giáp Thìn
Thứ Bảy 12/14/2024
14/11/Giáp Thìn
Chủ Nhật 12/29/2024
29/11/Giáp Thìn

Lịch Tu Học Bát Quan Trai Năm 2024

Monthly uposatha Practice

 • 09:00 giờ sáng-Tụng Kinh (09:00AM-Prayers)
 • 10:00 giờ sáng-Trì Chú (10:00AM-Mantra Invocations)
 • 11:00 giờ trưa-Niệm Phật & Cúng Ngọ (11:00AM-Noon offering)
 • 12:00 giờ trưa-Quá Đường (12:00PM-Lunch)
 • 01:00 giờ trưa-Nghỉ Trưa (01:00PM-Break)
 • 02:00 giờ chiều-Thuyết Pháp (02:00PM-Dharma Session)
 • 04:00 giờ chiều-Tụng Kinh (04:00PM-Prayers)
 • 05:00 giờ chiều-Hoàn Mãn (05:00PM-End)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Bảy 01/13/2024
Tháng 3
March
Thứ Bảy 03/16/2024
Tháng 4
April
Thứ Bảy 04/13/2024
Tháng 5
May
Thứ Bảy 05/18/2024
Tháng 6
June
Thứ Bảy 06/15/2024
Tháng 7
July
Thứ Bảy 07/13/2024
Tháng 8
August
Thứ Bảy 08/10/2024
Tháng 9
September
Thứ Bảy 09/14/2024
Tháng 10
October
Thứ Bảy 10/12/2024
Tháng 11
November
Thứ Bảy 11/09/2024
Tháng 12
December
Thứ Bảy 12/21/2024