Events (Ngày lễ) 2021

Lịch Sinh Hoạt Chủ Nhật Năm 2021 Tân Sửu

Sunday Prayers

 • 10:45 giờ sáng-Tụng Kinh (10:45AM-Prayers)
 • 11:15 giờ sáng-Thuyết Pháp (11:15AM-Dharma Session)
 • 12:15 giờ trưa-Ngọ trai (12:15PM-Lunch)
NGÀY
  date
CHƯƠNG TRÌNH 
  program
Tháng 1
January
Thứ Hai 01/31/2022
29/12/Tân Sửu
Lễ Đón Giao Thừa
Lunar New Year Eve Ceremony
Tháng 2
February
Thứ Ba 02/01/2022
01/01/Nhâm Dần
Tết Nguyên Đán và Lễ Khai Đàn Dược Sư Cầu An Đầu Năm
Medicine Buddha Opening Prayer For New Year
Thứ Bảy 02/05/2022
05/01/Nhâm Dần
Đi Hành Hương Đầu Năm (Austin)
New Year Pilgrimage (Austin)
Chủ Nhật 02/06/2022
06/01/Nhâm Dần
Cúng Tân Niên
New Year Offering
Chủ Nhật 02/13/2022
13/01/Nhâm Dần
Cúng Rằm Tháng Giêng (Thượng Ngươn)
Mid-January Offering
Tháng 3
March
Chủ Nhật 03/20/2022
18/02/Nhâm Dần
Lễ Vía Quán Thế Âm Đản Sinh
Avalokitesvara Birthday Ceremony
Tháng 5
May
Chủ Nhật 05/01/2022
01/04/Nhâm Dần
Đại Lễ Phật Đản
Buddha Birthday Grand Ceremony
Tháng 7
July
Chủ Nhật 07/03/2022
05/06/Nhâm Dần
Cúng Giỗ Sư Cô Diệu Trường
Monk Diệu Trường Remembering
Chủ Nhật 07/17/2022
19/06/Nhâm Dần
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo
Avalokitesvara Attainment Ceremony
Tháng 8
August
Chủ Nhật 08/21/2022
24/07/Nhâm Dần
Lễ Vu Lan
Ullambana Ceremony
Tháng 10
October
Chủ Nhật 10/09/2022
14/09/Nhâm Dần
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia
Avalokitesvara Consecrated Ceremony
Tháng 11
November
Chủ Nhật 11/06/2022
13/10/Nhâm Dần
Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Ngươn)
Mid-October Offering
Tháng 12
December
Chủ Nhật 12/11/2022
18/11/Nhâm Dần
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
Amitabha Birthday Ceremony

Lịch Lạy Sám Hối Hàng Tháng Năm 2021

Monthly Penitent Prayers

 • 07:00 giờ tối-Tụng Kinh (07:00PM-Prayers)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Bảy 01/01/2022
29/11/Tân Sửu
Thứ Bảy 01/15/2022
13/12/Tân Sửu
Thứ Bảy 01/29/2022
27/12/Tân Sửu
Tháng 2
February
Thứ Hai 02/14/2022
14/01/Nhâm Dần
Tháng 3
March
Thứ Tư 03/02/2022
30/01/Nhâm Dần
Thứ Tư 03/16/2022
14/02/Nhâm Dần
Thứ Năm 03/31/2022
29/02/Nhâm Dần
Tháng 4
April
Thứ Năm 04/14/2022
14/03/Nhâm Dần
Thứ Bảy 04/30/2022
30/03/Nhâm Dần
Tháng 5
May
Thứ Bảy 05/14/2022
14/04/Nhâm Dần
Thứ Bảy 05/28/2022
28/04/Nhâm Dần
Tháng 6
June
Thứ Bảy 06/11/2022
13/05/Nhâm Dần
Thứ Ba 06/28/2022
30/05/Nhâm Dần
Tháng 7
July
Thứ Ba 07/12/2022
14/06/Nhâm Dần
Thứ Năm 07/28/2022
30/06/Nhâm Dần
Tháng 8
August
Thứ Năm 08/11/2022
14/07/Nhâm Dần
Thứ Sáu 08/26/2022
29/07/Nhâm Dần
Tháng 9
September
Thứ Sáu 09/09/2022
14/08/Nhâm Dần
Thứ Bảy 09/24/2022
29/08/Nhâm Dần
Tháng 10
October
Thứ Bảy 10/08/2022
13/09/Nhâm Dần
Thứ Hai 10/24/2022
29/09/Nhâm Dần
Tháng 11
November
Thứ Hai 11/07/2022
14/10/Nhâm Dần
Thứ Tư 11/23/2022
30/10/Nhâm Dần
Tháng 12
December
Thứ Tư 12/07/2022
14/11/Nhâm Dần
Thứ Năm 12/22/2022
29/11/Nhâm Dần

Lịch Tu Học Bát Quan Trai Năm 2021

Monthly uposatha Practice

 • 09:00 giờ sáng-Tụng Kinh (09:00AM-Prayers)
 • 10:00 giờ sáng-Trì Chú (10:00AM-Mantra Invocations)
 • 11:00 giờ trưa-Niệm Phật & Cúng Ngọ (11:00AM-Noon offering)
 • 12:00 giờ trưa-Quá Đường (12:00PM-Lunch)
 • 01:00 giờ trưa-Nghỉ Trưa (01:00PM-Break)
 • 02:00 giờ chiều-Thuyết Pháp (02:00PM-Dharma Session)
 • 04:00 giờ chiều-Tụng Kinh (04:00PM-Prayers)
 • 05:00 giờ chiều-Hoàn Mãn (05:00PM-End)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Bảy 01/08/2022
Tháng 3
March
Thứ Bảy 03/12/2022
Tháng 4
April
Thứ Bảy 04/09/2022
Tháng 5
May
Thứ Bảy 05/21/2022
Tháng 6
June
Thứ Bảy 06/18/2022
Tháng 7
July
Thứ Bảy 07/16/2022
Tháng 8
August
Thứ Bảy 08/20/2022
Tháng 9
September
Thứ Bảy 09/17/2022
Tháng 10
October
Thứ Bảy 10/15/2022
Tháng 11
November
Thứ Bảy 11/19/2022
Tháng 12
December
Thứ Bảy 12/17/2022