Events (Ngày lễ) 2021

Lịch Sinh Hoạt Chủ Nhật Năm 2021 Tân Sửu

Sunday Prayers

 • 10:45 giờ sáng-Tụng Kinh (10:45AM-Prayers)
 • 11:15 giờ sáng-Thuyết Pháp (11:15AM-Dharma Session)
 • 12:15 giờ trưa-Ngọ trai (12:15PM-Lunch)
NGÀY
  date
CHƯƠNG TRÌNH 
  program
Tháng 2
February
Thứ Năm 02/11/2021
30/12/Canh Tý
Lễ Đón Giao Thừa
Lunar New Year Eve Ceremony
Thứ Sáu 02/12/2021
01/01/Tân Sửu
Tết Nguyên Đán và Lễ Khai Đàn Dược Sư Cầu An Đầu Năm
Medicine Buddha Opening Prayer For New Year
Chủ Nhật 02/14/2021
03/01/Tân Sửu
Cúng Tân Niên
New Year Offering
Chủ Nhật 02/21/2021
10/01/Tân Sửu
Đóng Cửa Không Sinh Hoạt
Closed This Sunday
Chủ Nhật 02/28/2021
17/01/Tân Sửu
Cúng Rằm Tháng Giêng (Thượng Ngươn)
Mid-January Offering
Tháng 3
March
Chủ Nhật 03/28/2021
16/02/Tân Sửu
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Đản Sinh
Avalokitesvara Birthday Ceremony
Tháng 6
June
Chủ Nhật 06/06/2021
26/04/Tân Sửu
Đại Lễ Phật Đản
Buddha Birthday Grand Ceremony
Tháng 7
July
Chủ Nhật 07/18/2021
09/06/Tân Sửu
Cúng Giỗ Sư Cô Diệu Trường
Monk Diệu Trường Remembering
Chủ Nhật 07/25/2021
16/06/Tân Sửu
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo
Avalokitesvara Attainment Ceremony
Tháng 9
September
Chủ Nhật 09/05/2021
29/07/Tân Sửu
Lễ Vu Lan
Ullambana Ceremony
Thứ Bảy 09/18/2021
12/08/Tân Sửu
Rước Đèn Trung Thu
Mid-August Festival
Tháng 10
October
Chủ Nhật 10/24/2021
19/09/Tân Sửu
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia
Avalokitesvara Consecrated Ceremony
Tháng 11
November
Chủ Nhật 11/21/2021
17/10/Tân Sửu
Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Ngươn)
Mid-October Offering
Tháng 12
December
Chủ Nhật 12/19/2021
16/11/Tân Sửu
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
Amitabha Birthday Ceremony

Lịch Lạy Sám Hối Hàng Tháng Năm 2021

Monthly Penitent Prayers

 • 07:00 giờ tối-Tụng Kinh (07:00PM-Prayers)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Ba 01/12/2021
29/11/Canh Tý
Thứ Ba 01/26/2021
14/12/Canh Tý
Tháng 2
February
Thứ Tư 02/10/2021
29/12/Canh Tý
Thứ Năm 02/25/2021
14/01/Tân Sửu
Tháng 3
March
Thứ Sáu 03/12/2021
29/01/Tân Sửu
Thứ Sáu 03/26/2021
14/02/Tân Sửu
Tháng 4
April
Thứ Bảy 04/10/2021
29/02/Tân Sửu
Thứ Bảy 04/24/2021
13/03/Tân Sửu
Tháng 5
May
Thứ Ba 05/11/2021
30/03/Tân Sửu
Thứ Ba 05/25/2021
14/04/Tân Sửu
Tháng 6
June
Thứ Tư 06/09/2021
29/04/Tân Sửu
Thứ Tư 06/23/2021
14/05/Tân Sửu
Tháng 7
July
Thứ Sáu 07/09/2021
30/05/Tân Sửu
Thứ Sáu 07/23/2021
14/06/Tân Sửu
Tháng 8
August
Thứ Bảy 08/07/2021
29/06/Tân Sửu
Thứ Bảy 08/21/2021
14/07/Tân Sửu
Tháng 9
September
Thứ Hai 09/06/2021
30/07/Tân Sửu
Thứ Hai 09/20/2021
14/08/Tân Sửu
Tháng 10
October
Thứ Ba 10/05/2021
29/08/Tân Sửu
Thứ Ba 10/19/2021
14/09/Tân Sửu
Tháng 11
November
Thứ Năm 11/04/2021
30/09/Tân Sửu
Thứ Năm 11/18/2021
14/10/Tân Sửu
Tháng 12
December
Thứ Sáu 12/03/2021
29/10/Tân Sửu
Thứ Bảy 12/17/2021
14/11/Tân Sửu

Lịch Tu Học Bát Quan Trai Năm 2021

Monthly uposatha Practice

 • 09:00 giờ sáng-Tụng Kinh (09:00AM-Prayers)
 • 10:00 giờ sáng-Trì Chú (10:00AM-Mantra Invocations)
 • 11:00 giờ trưa-Niệm Phật & Cúng Ngọ (11:00AM-Noon offering)
 • 12:00 giờ trưa-Quá Đường (12:00PM-Lunch)
 • 01:00 giờ trưa-Nghỉ Trưa (01:00PM-Break)
 • 02:00 giờ chiều-Thuyết Pháp (02:00PM-Dharma Session)
 • 04:00 giờ chiều-Tụng Kinh (04:00PM-Prayers)
 • 05:00 giờ chiều-Hoàn Mãn (05:00PM-End)
NGÀY
  date
Tháng 1
January
Thứ Bảy 01/16/2021
Tháng 3
March
Thứ Bảy 03/13/2021
Tháng 4
April
Thứ Bảy 04/17/2021
Tháng 5
May
Thứ Bảy 05/15/2021
Tháng 6
June
Thứ Bảy 06/12/2021
Tháng 7
July
Thứ Bảy 07/10/2021
Tháng 8
August
Thứ Bảy 08/14/2021
Tháng 9
September
Thứ Bảy 09/11/2021
Tháng 10
October
Thứ Bảy 10/09/2021
Tháng 11
November
Thứ Bảy 11/13/2021
Tháng 12
December
Thứ Bảy 12/11/2021