Events (Ngày lễ) 2021

Lịch Sinh Hoạt Chủ Nhật Năm 2021 Tân Sửu

Sunday Prayers

  • 10:45 giờ sáng-Tụng Kinh (10:45AM-Prayers)
  • 11:15 giờ sáng-Thuyết Pháp (11:15AM-Dharma Session)
  • 12:15 giờ trưa-Ngọ trai (12:15PM-Lunch)
NGÀY
    date
CHƯƠNG TRÌNH  
    program
Tháng 1
January
Thứ Bảy 01/21/2023
30/12/Nhâm Dần
Lễ Đón Giao Thừa
Lunar New Year Eve Ceremony
Chủ Nhật 01/22/2023
01/01/Quý Mão
Tết Nguyên Đán và Lễ Vía Đức Phật Di Lặc
New Year Prayer and Maitreya Buddha Ceremony
Chủ Nhật 01/29/2023
08/01/Quý Mão
Lễ Khai Đàn Dược Sư
Medicine Buddha Prayer
Tháng 2
February
Chủ Nhật 02/05/2023
15/01/Quý Mão
Cúng Rằm Tháng Giêng (Thượng Ngươn)
Mid-January Offering
Tháng 3
March
Chủ Nhật 03/12/2023
21/02/Quý Mão
Lễ Vía Quán Thế Âm Đản Sinh
Avalokitesvara Birthday Ceremony
Tháng 5
May
Chủ Nhật 05/21/2023
03/04/Quý Mão
Đại Lễ Phật Đản
Buddha Birthday Grand Ceremony
Tháng 7
July
Chủ Nhật 07/23/2023
06/06/Quý Mão
Cúng Giỗ Sư Cô Diệu Trường
Monk Diệu Trường Remembering
Tháng 8
August
Chủ Nhật 08/06/2023
20/06/Quý Mão
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo
Avalokitesvara Attainment Ceremony
Tháng 9
September
Chủ Nhật 09/10/2023
26/07/Quý Mão
Lễ Vu Lan
Ullambana Ceremony
Tháng 10
October
Chủ Nhật 10/29/2023
15/09/Quý Mão
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia
Avalokitesvara Consecrated Ceremony
Tháng 11
November
Chủ Nhật 11/26/2023
14/10/Quý Mão
Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Ngươn)
Mid-October Offering
Tháng 12
December
Chủ Nhật 12/31/2023
19/11/Quý Mão
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
Amitabha Birthday Ceremony