Buddhism (Phật Pháp)

Lotus Nobel LawKinh Diệu Pháp Liên Hoa

Lotus Nobel Law (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) Book 1 (Tập 1) Chapter 1: The begining (Chương 1) I have heard: One day the Buddha and twelve thousand disciples assembled at Mount Grdhrakūta near Rājagṛha. These disciples were all arhats who had elevated above greed, sorrow, desires, and worldly attachments. The names of some of …

Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu …

Ba La Mật, Hòa Thượng Tịnh Không

“Ba La Mật (paramita)” là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là “đáo bỉ ngạn” (đến bờ bên kia), và cũng là “bỉ ngạn đáo.” “Ðáo bỉ ngạn” là nói theo ngữ pháp của tiếng Trung Hoa; còn “bỉ ngạn đáo” là nói theo ngữ pháp của tiếng Phạn (Ấn Ðộ) và tiếng Anh, có hơi …

48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

1. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 2. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 3. Giả …