Buddhism (Phật Pháp)

Lotus Nobel Sutra-Chapter 2
(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-Chương 2)

Lotus Nobel Sutra-Chapter 2(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa-Chương 2) Book 1 (Tập 1) Chapter 2: Expediency (Chương 2: Phương tiện) Buddha woke up from his meditation and told Mañjuśrī: “Wisdoms of buddhas are unfathomable. They are difficult to understand and obtain. All monastery and solitary monks cannot understand. Why? I had served hundreds of thousands …

Lotus Nobel Sutra
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Lotus Nobel Sutra(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) Book 1 (Tập 1) Chapter 1: The begining (Chương 1) I have heard: One day the Buddha and twelve thousand disciples assembled at Mount Grdhrakūta near Rājagṛha. These disciples were all arhats who had elevated above greed, sorrow, desires, and worldly attachments. The names of some of them …

Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu …