Sinh Hoạt Sắp Tới (Coming Events)

Ngày (date) Lễ (event)
Thứ Năm 08/11/2022 7:00 PM - Lạy sám hối hàng tháng (Penitent prayers)
Thứ Bảy 08/20/2022 9:00 AM - Tu học Bát Quan Trai (Uposatha practice)
Chủ Nhật 08/21/2022 10:45 AM - Lễ Vu Lan (Ullambana Ceremony)

Lễ Phật Đản Ngày 1 Tháng 5 Năm 2022
Buddha’s Birthday Ceremony 5/1/2022

Hình Ảnh:Sinh hoạt Lễ Phật Đản Ngày 1 Tháng 5 Năm 2022
Photos: Buddha’s Birthday Ceremony on 5/1/2022