Sinh Hoạt Sắp Tới (Coming Events)

Ngày (date) Lễ (event)
Thứ Tư 12/07/2022 7:00 PM - Lạy sám hối hàng tháng (Penitent prayers)
Chủ Nhật 12/11/2022 10:45 AM - Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (Amitabha Birthday Ceremony)
Thứ Bảy 12/17/2022 9:00 AM - Tu học Bát Quan Trai (Uposatha practice)

Lễ Vu Lan Ngày 21 Tháng 8 Năm 2022
Ullambana Ceremony on 08/21/2022

Hình Ảnh:Sinh hoạt lễ Vu Lan ngày 21 tháng 8 năm 2022
Photos: Ullambana Ceremony on 8/21/2022