Sinh Hoạt Sắp Tới (Coming Events)

Ngày (date) Lễ (event)
Thứ Bảy 12/11/2021 9:00 AM - Tu học Bát Quan Trai (Uposatha practice)
Thứ Bảy 12/17/2021 7:00 PM - Lạy sám hối hàng tháng (Penitent prayers)
Chủ Nhật 12/19/2021 10:45 AM - Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (Amitabha Birthday Ceremony)

Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Nguyên) 21/11/2021
Mid-October Offering on 11/21/2021

Hình Ảnh:Lễ Hạ Nguyên Ngày 21 Tháng 11 Năm 2021
Photos:Mid-October Offering 11/21/2021