Sinh Hoạt Sắp Tới (Coming Events)

Ngày (date) Lễ (event)
Thứ Bảy 01/29/2022 7:00 PM - Lạy sám hối hàng tháng (Penitent prayers)
Thứ Hai 01/31/2022 8:00 PM - Lễ Đón Giao Thừa (Lunar New Year Eve Ceremony)
Thứ Bảy 03/12/2022 9:00 AM - Tu học Bát Quan Trai (Uposatha practice)

Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Nguyên) 21/11/2021
Mid-October Offering on 11/21/2021

Hình Ảnh:Lễ Hạ Nguyên Ngày 21 Tháng 11 Năm 2021
Photos:Mid-October Offering 11/21/2021