Chùa Sinh Hoạt Trở Lại
All worship events resumed

The United Vietnamese Buddhist Congregation Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple 16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433 Tel. 832-657-9147 Email.tubidaotrang@gmail.com Thông Báo   Hệ thống ống nước bị bể đã được sửa hoàn tất. Bắt đầu Chủ Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng đã sinh hoạt …