Lễ Vu Lan Ngày 21 Tháng 8 Năm 2022
Ullambana Ceremony on 08/21/2022

Hình Ảnh:Sinh hoạt lễ Vu Lan ngày 21 tháng 8 năm 2022
Photos: Ullambana Ceremony on 8/21/2022