An Vị Phật Di Lặc 29 tháng 11 năm 2020
Maitreya Statue Installation on 11/29/2020

Hình Ảnh:An Vị Phật Di Lặc Ngày 29 Tháng 11 Năm 2020
Photos:Maitreya Statue Installation Ceremony 29/11/2020