Thư Mời Tham Dự Thọ Bát QuanTrai, Thứ Bảy Ngày 24 Tháng 11 Năm 2018