Lễ Vía Quán Thế Âm ngày 24 tháng 10 năm 2021
Avalokitesvara Consecrated Ceremony on 10/24/2021