Lễ Phật Đản Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021
Buddha Birthday Grand Ceremony on 6/6/2021

Hình Ảnh:Lễ Phật Đản Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021
Photos:Buddha Birthday Grand Ceremony 06/06/2021