Khai Đàng Pháp Hội Địa Tạng 25/8/2019
Ksitigarbha Sutra Opening 8/25/2019