Thọ Bát Quan Trai Ngày 11 Tháng 9 Năm 2021
Uposatha Practice On 9/11/2021

Hình Ảnh:Thọ Bát Quan Trai Ngày 11 Tháng 9 Năm 2021
Photos:Uposatha Practice 09/11/2021

Comments 236