Chùa Sinh Hoạt Trở Lại
All worship events resumed

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo
 
Chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng đã sinh hoạt lại.
Bắt đầu Chủ Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020.
 
Kính thông báo đến tất cả quý vị Phật tử tường tri.

 
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM