Vía Quán Thế Âm 24 Tháng 10 Năm 2021
Avalokitesvara Consecrated Ceremony 10/24/2021

Hình Ảnh:Lễ Vía Quán Thế Âm Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
Photos:Avalokitesvara Consecrated Ceremony 10/24/2021