Thư Mời Lễ Vu Lan Ngày 5 Tháng 9 Năm 2021
Ullambana Ceremony 9/5/2021