Thư Mời Dự Lễ Phật Đản, ngày 6 tháng 6 2021
Buddha Birthday Grand Ceremony, 06/06/2021