Thư Mời Dự Lễ Phật Đản, ngày 26 tháng 5 2019
Buddha Birthday Grand Ceremony, 05/26/2019