Thư Mời Dự Pháp Thoại Với Sư Losang Chophel, 5/14/2017

THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP THOẠI VỚI SƯ LOSANG CHOPHEL

Geshe Lobsang Chophel là một vị sư đức hạnh và từ bi. Ngài đã trường chay nhiều năm và tu hành nghiêm mật tại Tu Viện Gaden Shartse ở Ấn độ (có hơn 1000 tăng sĩ). Thầy có một sự hiểu biết rộng rãi uyên bác về kinh điển và mật điển và đã hoàn tất bằng Geshe Lharampa (tương đương với cấp bậc Tiến sĩ tại các trường Đại học Tây phương). Thầy luôn nổ lực tu tập và thiền định và đã nhiều lần nhập thất ẩn tu Mật Pháp tối thượng thừa. Thầy đã từng thọ giáo với nhiều cao tăng, có vị là thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Geshe Lobsang Chophel cũng còn là một trong những đệ tử của Đại sư Lati Rinpoche đã quá vãng, đây là một vị Đại sư danh tiếng của Tu Viện Gaden Shartse.

 

Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 2017, 9AM-12PM
Mời quý Phật Tử về chùa để thọ Pháp và chiêm bái:

  • Xá Lợi Phật,
  • Bảo Tháp Tsa Tsa trên 1000 năm,
  • Tôn Tượng Kim Cang Tát Đỏa Linh Thiên được hình thành tự nhiên trên một tảng đá,
  • Pháp Khí Phurba trên 600 năm Có năng lực trị Tà Ma,
  • Dòng truyền thừa Hội Tập Mật Kinh Cổ

Qúy Phật Tử muốn thỉnh tăng đoàn ban Pháp hay làm lễ cầu nguyện tại tư gia xin liên lạc:
Tùng La (713) 382-6874
Phổ Từ (281)-966-5514

 

Đặc Biệt Sau Thời Pháp Thoại, Thầy Sẽ Tặng Cho Phật Tử:

  • Chỉ đỏ và chỉ Ngũ Sắc được gia trì bởi Đức Đại Lai Lạt Ma đời thứ 14 và trên 1000 chư Tăng tại GADEN SHARSTE.
  • Viên MANI được gia trì trên 200 Cao Tăng Tây Tạng trong đó có Xá Lợi của Thánh Tăng.
  • Cát MANDALA của các vị hộ Phật cao cấp trong Mật Điển – HIGHEST YOGA TANTRA từ các công trình kiến tạo MANDALA ở các tu viện lớn tại Ấn Độ và được giá trì bởi trên 1000 chư Tăng.
Chùa Gaden Shartse hiện đang cần sự hỗ trợ thực phẩm cho 1100 Chư Tăng tại Tu Viện, giúp đỡ y tế cho trên 50 Chư Tăng cao hạ, chương trình bảo trợ cho quý Chú Tiểu và đào tạo Tăng Tài dưới sự chỉ dạy của Geshe.
 

PICTURE GALLERY