Thư Mời Bát QuanTrai Thứ Bảy 19/10/2019
Uposatha Practice on Saturday 10/19/2019