Thọ Bát Quan Trai, thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017

*Please scroll down for English*

THÔNG BÁO THỌ BÁT QUAN TRAI

Kính thưa quý Phật tử

Bát quan trai giới là một trong muôn ngàn phương tiện mà đức Thế Tôn đã dạy vì hàng cư sĩ tại gia bận rộn nhiều công việc với xã hội, phải sống với hạnh nghiệp của trần gian, khó có cơ hội để tiến lên con đường giác ngộ và giải thoát. Đức Phật đã chế giới Bát quan trai cho hàng cư sĩ tu tập trong một ngày một đêm. Thời gian tuy ngắn nhưng thực hành đúng như pháp thì kết quả lợi ích vô cùng, công đức sẽ tăng trưởng vô lượng.

Ðức Phật có dạy :” Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày, một đêm, có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ý bảo châu tuy nhỏ, nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác”.

Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng tổ chức Tu Bát Quan Trai, bắt đầu 9 giờ sáng thứ bảy 14 tháng 01 năm 2017, kết thúc 6 giờ chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa THÍCH THÔNG TRIẾT.

Kính mời quý Phật tử đồng về tham dự.


Uposatha Practice Day

 
Buddhist followers,

Uposatha is one of many vehicles Buddha passed down to help lay members who are too busy with daily life activities to have enough opportunities advancing on the road to enlightenment. Buddha created Uposatha as an observation day on which members intensify their learning and express commitment to honor the Eight Precepts. Although the practice is short its result is extremely beneficial, merit increases unlimited.

Buddha had taught: “One who is willing to ordain for one day and one night can erase many of his wrongdoings, increases his blessings immensely. Mani Jewel is small but brighter than any other jewels.”

Từ Bi Quán Âm temple will host Uposatha practice day on Saturday 01/14/2017, starting at 9AM and ending at 6PM, under the guidance of the Venerable THÍCH THÔNG TRIẾT.

We invite you to participate.