Thọ Bát Quan Trai ngày 9 tháng 10 năm 2021
Uposatha Practice on 10/9/2021