Sinh Hoạt Bát Quan Trai ngày 14 tháng 8 năm 2021
Uposatha Practice 8/14/2021