Sám Hối Có Hết Tội Không?, TT. Thích Thông Triết, 12/2015

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Sám Hối Có Hết Tội Không?, TT. Thích Thông Triết, 12/2015