Cúng Rằm Thượng Nguyên 13/2/2022
Mid-January Offerings on 2/13/2022

Hình Ảnh:Lễ Rằm Thượng Nguyên Ngày 13 Tháng 2 Năm 2022
Photos:Mid-January Offerings 2/13/2022