Photos (Sinh hoạt)

Tết Nguyên Đán 2/2017


Giao Thừa 2/2017


Mạn Đà La Vân Thù Sư Lợi Bồ Tát, 9/2016


Lễ Vu Lan, 8/2016


Mạn Đà La Quán Thế Âm Bồ Tát, 5/2016

See more


Lễ Phật Đản, 4/2016


Đón Giao Thừa, 1/2016


Mạn Đà La Phật Dược Sư, 2015


Lễ Khởi Công Xây Dựng Ngôi Điện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 2015


Lễ Vu Lan, 2015


Lễ Cầu An Và Lễ Hõa Tịnh, 2015


Lễ Phật Đản, 2015


Mạn Đà La Quán Thế Âm Bồ Tát, 4/2015


Lễ Hõa Tịnh, 2015


Mạn Đà La Phật A Di Đà, 2014


Lễ Phật Đản, 2014


Mạn Đà La Thiên Thủ Thiên Nhãn, 6/2014