Ngũ Căn Ngũ Lực Cách Tu Của Bậc Thánh – Thích Phước Tiên (Nov. 2017)

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Ngũ Căn Ngũ Lực Cách Tu Của Bậc Thánh – Thích Phước Tiên (Nov. 26 2017)