Sơ Lược Về Phật Đản Sanh, TT. Thích Thông Triết, 4/2015

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Sơ Lược Về Phật Đản Sanh, TT. Thích Thông Triết, 4/2015