Lễ Vu Lan, ngày 11 tháng 8 năm 2019
Ullambana Ceremony 8/11/2019