Lễ Phật Đản Ngày 26 Tháng 5 Năm 2019
(Buddha Birthday Grand Ceremony 05/26/2019)

Photos: Lễ Phật Đản ngày 26 tháng 5 năm 2019