Lễ Khởi Công Xây Dựng Ngôi Điện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 9/2015