Lễ Hoa Hồng Cài Áo-Vu Lan 2017

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Lễ Hoa Hồng Cài Áo-Vu Lan 2017 – Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng – (9/2017)