Lễ Đón Giao Thừa 24/1/2020
Vietnamese New Year Eve Ceremony 1/24/2020

Hình Ảnh: Đón Giao Thừa Đêm 24 Tháng 1 Năm 2020
Photos: New Year Eve Ceremony 1/24/2020