Chương trình sinh hoạt năm 2017 – Đinh Dậu

*Please scroll down for English*

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
THÁNG 1 THỨ SÁU 27.01.2017
Nhằm 30/12/Bính thân
LỄ ĐÓN GIAO THỪA
THỨ BẢY 28.01.2017
Nhằm 01/01/Đinh Dậu
TẾT NGUYÊN ĐÁN
CHỦ NHẬT 29.01.2017
Nhằm 02/01/Đinh Dậu
LỄ CÚNG TÂN NIÊN
THÁNG 2 CHỦ NHẬT 05.02.2017
Nhằm 09/01/Đinh Dậu
CÚNG SAO HỘI
CHỦ NHẬT 12.02.2017
Nhằm 16/01/Đinh Dậu
CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG (THƯỢNG NGƯƠN)
THÁNG 3 CHỦ NHẬT 19.03.2017
Nhằm 22/02/Đinh Dậu
VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SINH
THÁNG 5 CHỦ NHẬT 07.05.2017
Nhằm 12/04/Đinh Dậu
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
THÁNG 6 CHỦ NHẬT 25.06.2017
Nhằm 02/06/Đinh Dậu
CÚNG GIỖ SƯ CÔ DIỆU TRƯỜNG
THÁNG 7 CHỦ NHẬT 09.07.2017
Nhằm 16/06/Đinh Dậu
VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO
THÁNG 9 CHỦ NHẬT 17.09.2017
Nhằm 27/07/Đinh Dậu
LỄ VU LAN
THỨ BẢY 30.09.2017
Nhằm 11/08/Đinh Dậu
RƯỚC ĐÈN TRUNG THU
THÁNG 11 CHỦ NHẬT 05.11.2017
Nhằm 17/09/Đinh Dậu
VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA
THÁNG 12 CHỦ NHẬT 03.12.2017
Nhằm 16/10/Đinh Dậu
CÚNG RẰM THÁNG MƯỜI (HẠ NGƯƠN)

LỊCH LẠY SÁM HỐI HÀNG THÁNG – NĂM 2017
Theo thông lệ khóa sám hối sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối

THÁNG GIÊNG
(January)
Thứ Tư 11/01/2017 (14 tháng 12 năm Bính Thân)
Thứ Năm 26/01/2017 (29 tháng 12 năm Bính Thân)
THÁNG HAI
(February)
Thứ Sáu 10/02/2017 (14 tháng giêng năm Đinh Dậu)
Thứ Bảy 25/02/2017 (29 tháng giêng âm lịch)
THÁNG BA
(March)
Thứ Bảy 11/03/2017 (14 tháng hai âm lịch)
Thứ Hai 27/03/2017 (30 tháng hai âm lịch)
THÁNG TƯ
(April)
Thứ Hai 10/04/2017 (14 tháng ba âm lịch)
Thứ Ba 25/04/2017 (29 tháng ba âm lịch)
THÁNG NĂM
(May)
Thứ Ba 09/05/2017 (14 tháng tư âm lịch)
Thứ Năm 25/05/2017 (30 tháng tư âm lịch)
THÁNG SÁU
(June)
Thứ Năm 08/06/2017 (14 tháng năm âm lịch)
Thứ Sáu 23/06/2017 (29 tháng năm âm lịch)
THÁNG BẢY
(July)
Thứ Sáu 07/07/2017 (14 tháng sáu âm lịch)
Thứ Bảy 22/07/2017 (29 tháng sáu âm lịch)
THÁNG TÁM
(August)
Thứ Bảy 05/08/2017 (14 tháng sáu nhuần âm lịch)
Thứ Hai 21/08/2017 (30 tháng sáu nhuần âm lịch)
THÁNG CHÍN
(September)
Thứ Hai 04/09/2017 (14 tháng bảy âm lịch)
Thứ Ba 19/09/2017 (29 tháng bảy âm lịch)
THÁNG MƯỜI
(October)
Thứ Ba 03/10/2017 (14 tháng tám âm lịch)
Thứ Năm 19/10/2017 (30 tháng tám âm lịch)
THÁNG MƯỜI MỘT
(November)
Thứ Năm 02/11/2017 (14 tháng chín âm lịch)
Thứ Sáu 17/11/2017 (29 tháng chín âm lịch)
THÁNG MƯỜI HAI
(December)
Thứ Sáu 01/12/2017 (14 tháng mười âm lịch)
Chủ Nhật 17/12/2017 (30 tháng mười âm lịch)
Chủ Nhật 31/12/2017 (14 tháng mười một âm lịch)

LỊCH THỌ BÁT QUAN TRAI NĂM 2017

Tháng Giêng Thứ Bảy 14.01.2017
Tháng Hai Thứ Bảy 11.02.2017
Tháng Ba Thứ Bảy 11.03.2017
Tháng Tư Thứ Bảy 01.04.2017
Tháng Năm Thứ Bảy 06.05.2017
Tháng Sáu Thứ Bảy 10.06.2017
Tháng Bảy Thứ Bảy 15.07.2017
Tháng Tám Thứ Bảy 12.08.2017
Tháng Chín Thứ Bảy 16.09.2017
Tháng Mười Thứ Bảy 14.10.2017
Tháng Mười Một Thứ Bảy 11.11.2017
Tháng Mười Hai Thứ Bảy 09.12.2017

Activities in 2017

Date Event
January Friday 01.27.2017 Lunar New Year Eve Ceremony
Saturday 01.28.2017 Lunar New Year
Sunday 01.29.2017 New Year Offering
February Sunday 02.05.2017 Astrological Karma Offering
Sunday 02.12.2017 Mid-January Offering
March Sunday 03.19.2017 Avalokitesvara’s Birthday Ceremony
May Sunday 07.05.2017 Buddha’s Birthday Grand Ceremony
June Sunday 06.25.2017 Monk Diệu Trường Remembering
July Sunday 07.09.2017 Avalokitesvara’s Attainment Ceremony
September Sunday 09.17.2017 Ullambana Ceremony
Saturday 09.30.2017 Mid-August Festival
November Sunday 11.05.2017 Avalokitesvara Consecrated Ceremony
December Sunday 12.03.2017 Mid-October Offering

Monthly Penitent Praying Calendar – 2017
As announced, the praying sessions start at 7PM

January Wednesday 11/01/2017
Thursday 26/01/2017
February Friday 10/02/2017
Saturday 25/02/2017
March Saturday 11/03/2017
Monday 27/03/2017
April Monday 10/04/2017
Tuesday 25/04/2017
May Tuesday 09/05/2017
Thursday 25/05/2017
June Thursday 08/06/2017
Friday 23/06/2017
July Friday 07/07/2017
Thursday 22/07/2017
August Saturday 05/08/2017
Monday 21/08/2017
September Monday 04/09/2017
Tuesday 19/09/2017
October Tuesday 03/10/2017
Thursday 19/10/2017
November Thursday 02/11/2017
Friday 17/11/2017
December Friday 01/12/2017
Sunday 17/12/2017
Sunday 31/12/2017

Usopatha Practice Calendar – 2017

January Saturday 01.14.2017
February Saturday 02.11.2017
March Saturday 03.11.2017
April Saturday 04.01.2017
May Saturday 05.06.2017
June Saturday 06.10.2017
July Saturday 07.15.2017
August Saturday 08.12.2017
September Saturday 09.16.2017
October Saturday 10.14.2017
November Saturday 11.11.2017
December Saturday 12.09.2017