Khoá Tu Học Bát Quan Trai Tháng 3 Năm 2019

Video: Khóa Tu Học Bát Quan Trai Tháng 3 Năm 2019

HT. Thích Minh Tòng: Lời Dạy Của Bồ Tát, 3/9/2019
Thầy Thích Minh Luận: Thuận Duyên và Ngịch Duyên, 3/9/2019