Hình ảnh lễ an vị Phật Di Lặc ngày 29 tháng 11 năm 2020
Ceremony of Maitreya statue installation on 11/29/2020