Đón Giao Thừa 2017

Hình ảnh sinh hoạt đón Giao Thừa ngày 27/2/2017: