Đi Hành Hương Đầu Năm 1/2/2020
New Year Pilgrimage 2/1/2020

Hình Ảnh: Đi Hành Hương Đầu Năm 2020 ở Thành Phố Dallas
Photos: New Year 2020 Pilgrimage in Dallas