Cúng Rằm Tháng Mười (Hạ Nguyên) 21/11/2021
Mid-October Offering on 11/21/2021

Hình Ảnh:Lễ Hạ Nguyên Ngày 21 Tháng 11 Năm 2021
Photos:Mid-October Offering 11/21/2021