Bổn Nguyện và Sự Linh Ứng Của Ngài Địa Tạng Vương Bồ-Tát – T.T. Thích Thông Triết (9/2016)

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Bổn Nguyện và Sự Linh Ứng Của Ngài Địa Tạng Vương Bồ-Tát – T.T. Thích Thông Triết (9/2016)