Bi Trí Dũng – Tính Đặc Thù Của Đạo Phật – Thích Phước Tiến

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Bi Trí Dũng – Tính Đặc Thù Của Đạo Phật – Thích Phước Tiến, 11/2017