Bát QuanTrai Ngày 9 Tháng 4 Năm 2022
Uposatha Practice on 4/9/2022

Hình Ảnh:Sinh hoạt Bát QuanTrai Ngày 9 Tháng 4 Năm 2022
Photos:Uposatha practice on 4/9/2022