Bát Quan Trai Và Đêm Trung Thu 14/9/2019
Uposatha Practice and Mid-August Eve 9/14/2019