Tết Nhâm Dần Ngày 1 Tháng 2 Năm 2022
Lunar New Year Ceremony on 2/1/2022

Hình Ảnh:Lễ Tết Nhâm Dần Ngày 1 Tháng 2 Năm 2022
Photos:Lunar New Year Ceremony 2/1/2022